Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

COUNTRYRANCHCOUNTRYRANCH
Tel: 0252 400 0567Tel: 0252 400 0567
Atlı Spor KulübüAtlı Spor Kulübü
Laden RestaurantLaden Restaurant
Köpek OteliKöpek Oteli
Takip Edin Takip Edin

Hoşgeldiniz... Hoşgeldiniz...

Kaydol
E-Bülten E-Bülten

UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
İletişimİletişim Formu Formuinfo@countryranch.com

Petek Dinçer Petek Dinçer

21049 Hit
Gönderim Tarihi : 29.03.2010

      

     Her canl? varl?k gibi köpekler de, ya?amlar?n? sa?l?kl? sürdürebilmek için, belirli ortam ve ko?ullara gereksinim duyarlar. Bar?nd?klar? yerin sa?l?kl? ya?amalar?na elveri?li olup olmad???ndan tutun, gereksindikleri besin türü ve oran?n?n kar??lan?p kar??lanmamas?, temizlik ve bak?mlar?n?n yap?l?p yap?lmamas?, hareket etme ve dola?ma olana?? bulup bulmamalar?na de?in pek çok etken, sa?l?klar? üzerinde etkiler yarat?r. Köpekler  özenli bak?m isteyen nazik varl?klard?r. Bar?nd?r?lmalar?, beslenmeleri, bak?m ve temizlikleriyle di?er gereksinimlerinin kar??lanmas?nda titiz davran?lmal?d?r. Küçük ihmaller, önemsiz gibi görünen savsaklamalar, bilgisizlikten do?an yanl?? uygulamalar, köpek sahibinin büyük çaba ve emekle bile gideremeyece?i sak?ncalar?n kayna?? olabilir. Bu nedenle, köpek bak?m?na, onlar?n sa?l?kla ya?amalar?nda büyük önem ta??yan temel konulara de?indik;

-     Köpek bar?na??n?n bak?m ve temizli?i

-    Köpe?in vücut bak?m?, temizli?i ve egzersizleri olmak üzere iki ana bölümde ele al?nabilir.

KÖPEK BARINA?ININ BAKIM VE TEM?ZL???

Köpek bar?na??n?n yaln?zca sa?l?k ko?ullar?na uygun olu?u yeterli de?ildir. Kullan?lan her konut gibi köpek kulübesi de zaman içinde kirlenir, a??n?r. Bak?m ve temizlik gerektirir. Daha önce de de?indik, kullanma ve bak?m aç?s?ndan köpek kulübelerinin yeri büyük önem ta??r. Kulübe, köpe?in döküntü ve art?klar?n?n ev halk?n?, eve gidip geleni rahats?z etmeyece?i kadar eve uzak, bak?m?n?n kolayl?kla yap?labilece?i kadar yak?n olmal?d?r.

• Köpe?in kulübesi her gün temizlenmelidir. 

• Köpe?in minderi her gün d??ar? al?nmal?, silkelenmeli ve havaland?rmal?d?r. 

• Kulübenin içi, tüy art?klar?ndan, döküntülerden süpürülerek temizlenmeli, parazit bulunup bulunmad??? denetlenmelidir. 

• On-on be? günde bir parazitlere kar?? ilaçlama yapmak yerinde bir önlemdir. 

• Kirlenen, ?slanan minderlerin temizli?ine, kuru ve rutubetsiz olmas?na özen gösterilmelidir. Minderler gerektikçe de?i?tirilmelidir. 

• Kulübe çevresinin temizli?ine en az bar?na??n temizli?i kadar özen gösterilmeli, yiyecek, döküntü, tüy gibi art?klar özenle toplan?larak bahçenin uzak bir kö?esinde aç?lan çukura gömülmelidir. Böylece, insan sa?l???na da zarar verebilecek olan parazitlerin neden olabilece?i tehlikelerden korunmu? olur. 

• Kulübede zamanla olu?abilecek çürüme, k?r?lma, çatlama, boyalar?n dökülmesi gibi ar?zalar savsaklanmadan giderilmelidir. Akan bir dam, rutubet, su geçiren bir taban, ya?murlar?n süzüldü?ü, asalaklar?n bar?nd??? çatlak duvarlar büyük sorunlara yol açar.

KÖPE??N VÜCUT BAKIMI, TEM?ZL??? VE EGZERS?ZLER?

Bak?m, köpe?in sa?l???n? ve i? verimini oldu?u kadar, görünümünü ve güzelli?ini de etkiler. Bak?m? gere?ince yap?lan köpek, kendini daha ilk bak??ta belli eder. Tüylerinin parlakl??? ve düzeninden, hareketlerinin canl?l???na, bak??lar?ndaki dikkat ve zekadan, davran??lar?ndaki güven ve uyuma de?in her ?ey bunu yans?t?r. Hepsinden önemlisi, iyi bak?lan köpek sevilen köpek demektir, de?er verilen köpek demektir. Bu ise, bir köpe?in yeti?tirilmesinde besin kadar önemli bir ö?edir. Köpek bak?m? belirli ba?l?klar alt?nda toplanabilir. Bunlar? ?öyle s?ralayabiliriz:

1. Tüylerin ve Derinin Bak?m?:

Köpek postlu bir hayvand?r. Bu post, onun d?? etkilere kar?? korunmas?n? sa?lad??? gibi görünümünü güzelle?tiren bir de?er de ta??r. Köpeklerin bir bölümünün tüyleri k?sa, bir bölümünün orta uzunlukta, bir bölümünün ise oldukça uzundur. Do?al olarak uzun tüylü türler, daha büyük ve özenli bir bak?m gerektirir. Özellikle tüy de?i?tirme zaman? olan ilkbahar ve sonbahar süresince bu i? daha büyük bir önem kazan?r. Gerekli bak?m yap?lmad??? takdirde, köpe?in ya?ad??? tüm çevre tüy döküntüleriyle dolar. Bu ise insanlar?n sa?l??? aç?s?ndan büyük sak?ncalar içerir. Köpek için ise ba?ka aç?dan önem ta??r. F?rçalanmayan ve bak?lmayan tüyler, köpe?i rahats?z eder, ka??nd?r?r. Onlar? kendi çabas?yla dü?ürmeye çal???r. Bu ise yaralanmas?na, cildinin çizilmesine ve mikrop kapmas?na yol açabilir. Baz? deri hastal?klar? ortaya ç?kabilir. Bütün bu sak?ncalar? önlemek, köpe?in sa?l?kl? bir cilde ve tüylere sahip olmas?n? sa?lamak için, normal zamanlarda gün a??r?, tüy dökümü süresince günde bir kez f?rçalamak yararl? ve gereklidir. Ancak, derinin bu devre içinde son derece hassasla?t??? unutulmamal?, sert k?ll? f?rçalar kullanmaktan kaç?n?lmal?d?r. Köpe?in özel bak?m gerektiren bir tür olmad??? durumlarda, genel olarak ?öyle bir yol izlenebilir. Tüylerin f?rçalanmas?na ba? üstünden ba?lan?l?r ve orta sertlikteki k?l f?rça ile hayvan?n gerisine do?ru s?k?ca s?vazlanarak taran?r. S?rt bölgesinin taranmas? bitince, gö?üs k?sm? ve köpe?in yanlar? a?a??ya do?ru ayaklara var?ncaya de?in düzenli s?ralar halinde f?rçalan?r. Bundan sonra k?llar ç?k?? yönünün tersine, bir kez daha f?rçalan?r. Bu taray??, k?l diplerini güçlendirdi?i, deriye masaj yerine geçti?i gibi, k?l diplerine yerle?mi? bulunan toz ve zararl? maddeleri de kabart?r. Bundan sonra, yeniden düzgün yönde bir f?rçalama ile tüy bak?m?n?n birinci a?amas? bitirilir. Islat?ld?ktan sonra s?k?larak suyu iyice al?nan pamuklu bir bez parças?, eski bir fanila ile köpe?in tüyleri ç?k?? yönünde bast?r?larak silinir. Gö?üs, kar?n, bacak ve bacak aralar? iyice temizlenir. Bu arada deri iyice ara?t?r?larak, kene, pire gibi zararl?lar?n bulunup bulunmad???na bak?l?r. E?er görülürse önlemleri al?n?r.

 K?sa Tüylü Köpeklerin Taranmas?: K?sa tüylü köpeklerin taranmas?nda k?sa ve yumu?ak k?ll? f?rçalardan yararlan?l?r. Sert ve uzun k?ll? f?rçalar kullan?m bak?m?ndan elveri?siz oldu?u gibi, köpe?in derisini de çizebilir. Bundan sonra tüylerin ç?k?? yönüne do?ru yap?lan f?rçalanmayla bütün toz ve pislikler at?l?r. Köpe?in tüyleri düzenli, parlak ve sa?l?kl? bir görünüm kazan?r.

Uzun Tüylü Köpeklerin Taranmas?: Uzun tüylü köpeklerin taranmas?nda, uzun ve sert k?ll? f?rçalardan yararlan?l?r. Böylece s?k ve uzun tüylerin aras?na girip onlar? temizlemek ve havaland?rmak, düzen vermek mümkün olur. Bu amaçla, di?leri aral?kl? taraklardan, tel f?rçalardan da yararlan?labilir. Özellikle Kani? gibi tüyleri k?v?rc?k ve sert olan türlerin tüy bak?m?nda böyle taraklar ve tel f?rçalar gereklidir.

2. Di?lerin Bak?m?:

Genç ve sa?l?kl? köpeklerin di?leri beyaz, parlak ve di? ta?lar?ndan ar?nm??t?r. Di? sa?l???n?n, ya?la oldu?u kadar beslenme ve bak?mla da büyük ili?kisi vard?r. Geli?me ça?lar?nda kalsiyum gereksinimi yeterince kar??lanan köpeklerin di?leri güçlü ve sa?lam olur. Eri?kin oldu?unda, gevrek, iri s???r kemi?i verilen köpeklerin di?lerinde di? ta?lar? olu?amaz ve di?ler a??nmalara kar?? direnç kazan?r. Di?lerdeki renk sararmas?, kötü a??z kokular? her zaman di? ta?lar?ndan ileri gelmez. Kimi kere bunlar?n nedeni sindirim bozukluklar?d?r. Di?lerde görülen önemli ar?zalar ve di? ta?lar? için mutlaka bir veteriner doktora gitmek gerekir. Ancak, kirli ve sararm?? di?ler, sertçe bir bezi limon suyuna bat?rarak silmek veya hidrojen perokside bat?r?lm?? bezle oymak suretiyle temizlenip beyazlat?labilir. Di?leri temizlemek amac?yla, kulland???m?z türde di? f?rçalar?ndan da yararlanmak mümkündür.

3. Göz ve Kulak Temizli?i:

Sa?l?kl? bir köpe?in gözü temiz, parlak ve canl?d?r. Çapakl?, donuk ve kanl? gözler sa?l?ks?zl?k belirtisidir. Köpeklerde göz temizli?ine özen göstermek, çapaklanma ve kanlanma oldu?unda, asit borikli suya bat?r?lm?? bir pamukla gözleri silip temizlemek gerekir. Ço?unlukla ü?ütmeden ileri gelen çapaklanmalarda Camomile ve Borasit solüsyonlar?n?n kullan?lmas? yarar Sa?lar. A??r? ve inatç? olaylarda veteriner doktora ba?vurulmal?d?r. Kulaklar, köpeklerin önemli oldu?u kadar duyarl? ve hastal?klara aç?k bir organ?d?r. Köpe?in tüylerinin f?rçalanmas? s?ras?nda kulaklar bilhassa incelenmeli kula??n içine do?ru giden k?llar d??a do?ru taranmal?d?r. Köpeklerin kulaklar?nda, havadaki tozlar?n kulak içlerine girmesini önleyen bir nemlilik vard?r. Bunu, kulakta bulunan salg? bezleri sa?lar. Böylece kulak kepçesinde tutulan kirler, duyarl? bölgelere girme olana?? bulamazlar. Ancak bunlar?n kulak kepçesinde de fazla oranda birikmesi hastal?klara yol açar, sak?ncalar do?urur. Bunlar?n, asit borikli Suyla hafifçe ?slat?lm?? veya zeytinya?? ile nemlendirilmi? bir pamuk parças?yla gerektikçe temizlenmesi zorunludur. Ancak bu temizleme s?ras?nda büyük özen gösterilmelidir. Kulak kepçelerinde biriken kirlerin temizlenmesi, kulak sa?l??? konusunda ilerde do?abilecek sorunlar?n önüne geçer. Kulakta görülebilecek ak?nt?larda dikkatli olunmal?, böyle durumla kar??la??ld???nda zaman yitirilmeksizin veterinere ba?vurulmal?d?r. Çünkü bu belirti, önemli baz? hastal?klar?n habercisi olarak görülebilmektedir.

4. Ayak ve T?rnaklar?n Bak?m?:

Özellikle ev d???nda ya?ayan, av gibi yürüyü? gerektiren görevler yüklenmi? bulunan köpeklerin ayaklar?nda a??nmalar, yaralanmalar, çizilmeler, t?rnak k?r?lmalar? görülebilmektedir. Bu nedenle, yap?lan bak?m s?ras?nda ayaklar da gözden geçirilmeli, hayvana rahats?zl?k veren bir durum olup olmad??? ara?t?r?lmal?d?r. Ayak ve t?rnaklar bu i? için kullan?ma elveri?li bir f?rça ile f?rçalanmal?, e?er varsa, t?rnak aras?na s?k??m?? olan kurumu? çamur parçalar?, toz ve kirler temizlenmelidir. Dola??lan yerlerde bulunan keskin kenarl? kayalar veya k?r?k cam parçalar?, köpe?in taban yast?klar?nda derin kesiklere ve t?rnaklarda k?r?lmalara neden olabilir, taban yast?klar?na k?ym?k, diken batabilir. Bu gibi durumlar?n bak?m ve tedavisi en k?sa sürede yap?lmal?, kesik, çizik ve t?rnak yaralar?n?n ihmal edildi?inde bazen büyük sorunlar ç?kartabilece?i unutulmamal?d?r. K?r?lan t?rnaklar gibi a??r? uzayan t?rnaklar da bak?m gerektirir. Normalden fazla uzayan t?rnaklar kimi zaman k?vr?larak köpe?in etine batar ve iltihaplanmalara yol açar. Kimi zaman ise, sa?a sola tak?larak köpe?i rahats?z eder ve sonunda kötü bir biçimde k?r?l?r. Bütün bu nedenlerle zaman zaman köpe?in t?rna??n? kesmek gerekir. Köpe?in t?rna??, ya bu i? için özel olarak yap?lm?? bulunan Papa?an Gagas? ad?yla an?lan özel bir makasla, ya da manikür tak?mlar?nda bulunan herhangi bir t?rnak pensi ile kesilebilir. T?rnak kesilmesi, dü?ünüldü?ü kadar basit bir i? de?ildir. Yanl?? ve hatal? kesim büyük sorunlar yaratabilir. T?rna??n kesim s?ras?nda fazla derin al?nmas? kanamalara ve iltihaplanmalara yol açar.  T?rnak, fazla derine gitmeden ve t?rnak ucu kütle?tirilmeden kesilmelidir. Pürüzlü ve k?r?k t?rnaklar? törpülemek gerekir. Bu amaçla bildi?imiz t?rnak törpüleri kullan?l?r. Törpülemenin, t?rna??n ç?k?? yönünde olmas? gerekir. Ters yöne do?ru yap?lan törpüleme t?rnak köklerini zedeler ve iltihapland?r?r. Bak?ml? ve sa?l?kl? bir köpe?in ayaklar?nda, t?rnaklar aras?nda yabanc? herhangi bir madde bulunmaz. T?rnaklar bak?ml? ve düzgündür. Uzam??, çatlam??, k?r?lm?? t?rnak yoktur. Taban yast?klar? bak?ml?d?r, kesikler, yaralar ve kabuklanmalar görülmez.

5. Y?kama ve Temizleme:

Köpeklerin cilt dokusu, insanlar?nkine oranla çok de?i?iktir. Köpeklerin ter bezleri yoktur. Yani terlemezler. Köpe?in derisi insan?nki gibi hava almaya elveri?li yap?da da de?ildir. Buna kar??n köpek zengin say?labilecek ya? dokusuna sahiptir. Bu ya? bezleri deriyi yumu?ak ve dirençli k?lar. Köpekleri, koktuklar? gerekçesiyle s?k ve a??r? y?kayanlar, onlar?n sa?l???yla oynar. Köpek, zorunluluk olmad?kça y?kanmamal?d?r. Y?kanmas? gerekti?inde, bu s?cak yaz aylar?na denk getirilmelidir  ya da çok iyi kurulanmas?na özen gösterilmelidir. A??r? y?kama derideki ya?lar?n yitirilmesine, derinin kuruyarak çatlamas?na, tüylerin canl?l???n? kaybetmesine yol açar. So?uk havalarda, özellikle ev d???nda bar?nd?r?lan köpeklerin y?kanmas? ?iddetli so?uk alg?nl?klar?na neden olabilmektedir. Köpek, sa?l??? aç?s?ndan gerekli oldu?unda veya s?cak yaz aylar?nda olmak ko?uluyla y?kanabilir. Köpe?in y?kanmas?nda baz? noktalara dikkat edilmelidir. Köpe?in y?kama suyu so?uk olmamal?, 35 derece dolaylar?nda bulunmal?d?r. Köpe?in y?kanmas?nda kullan?lacak ?ampuan, içinde ya? ihtiva etmelidir. Kulaklara su kaçmamas? için, birer parça pamukla kulaklar?n kapat?lmas? yerinde bir önlemdir. Çünkü, kula?a kaçan su büyük sak?ncalar do?urur. Y?kanacak köpek, bir banyo küvetine, geni?çe bir lavaboya veya le?ene yerle?tirilir. Ba? k?sm? hariç tüm gövde güzelce ?slat?ld?ktan sonra ?ampuan dökülerek köpürtülür ve bu köpükler, ba??n d???nda bütün vücuda yay?l?r. Parmaklarla köpe?in vücuduna masaj yap?larak kirler kabart?l?r. Daha sonra, bu köpükler tümüyle temizleninceye, tüyler aras?nda sabun zerrelerinin kalmad???na emin olununcaya de?in, uygun s?cakl?ktaki suyla y?kan?r. Bu arada, bir sünger ?slat?l?p iyice s?k?ld?ktan sonra, köpe?in ba??, yüzü, a?z?n?n çevresi, gözlerin etraf? iyice silinip temizlenir. Bundan sonra köpek, y?kan?lan yerden bir havluyla al?n?r. Il?k, rüzgars?z, hava cereyan? olmayan bir yerde, e?er varsa elektrikli kurutma makinesi ile, yoksa havlu ile mümkün oldu?unca kurulan?r. Tüyler ç?k?? yönünde taran?p f?rçalan?r. E?er hava so?uksa, vücuttaki rutubet tamam?yla gidinceye kadar ev içinde tutulur. Hava güne?li ve s?caksa, serbest b?rak?larak, hareket hainde iken tüylerin kurumas? ve güne?lenmesi için olanak tan?n?r. A??z çevresinde uzun tüylere sahip olan köpekler, yemek s?ras?nda bunlar? kirletir. Böyle özellik ta??yan köpeklerin a??z bölgesindeki tüyler, suyu s?k?lm?? ?slak bez veya süngerle temizlenebilir. Köpeklerin s?k s?k y?kanmas?, yukarda belirtti?imiz gibi, türlü sak?ncalar do?urur. Bu nedenle, köpe?in temizli?inde ba?ka yöntemler de uygulan?r. Bu amaçla testere tala?? denilen çok ince tahta tala??ndan yararlan?l?r. Toz halindeki bu tala?, köpe?in k?llar?n?n aras?na avuç avuç dökülerek tüylerle birlikte iyice ovu?turulur. Daha sonra, bunlar? dökmek için köpe?in tüyleri f?rçalan?r. Küçük yap?l?, uzun ve seyrek tüylü, beyaz renkli baz? köpekler, beyaz tebe?ir pudras? ile temizlenmekte iseler de, bu i?lem tebe?ir tozlar?n?n çevreye da??lmas? nedeniyle pek pratik de?ildir.

 Köpe?in Gezdirilmesi ve Egzersizleri:

Bütün köpekler, türden türe süresi ve niteli?i de?i?mekle birlikte, hareket etme ve egzersiz yapma gereksinimi duyar. Sürekli olarak evde ya?ayan, narin yap?l? bir süs köpe?i, bile, bu gereksinimi yeterince sa?lanmazsa, normal halini, hareketlili?ini, ne?esini ve bazen de sa?l???n? yitirir. Bu tür köpeklerin zaman zaman bahçeye ç?kart?larak gezdirilmesi gerekir. Onlar?n sa?? solu dola?malar?, öteyi beriyi koklamalar? içgüdülerini canl? tutmaya, türlerine özgü koklama ve i?itme duyular?n? do?al ortam içinde s?nayarak özgüvenlerini kazanmalar?na yarar. Bununla birlikte, böyle narin türlerin, fazla al???k olmad?klar? d?? ortamda uzun süre b?rak?lmalar?, elveri?siz havalarda ç?kart?lmalar? sa?l?klar? üzerinde iyi etki b?rakmaz.

?ri yap?l? köpeklerin, bilhassa özel amaçlarla e?itilip çal??t?r?lan görev köpeklerinin bu gereksinimi çok daha fazlad?r. Bunlar, aç?k havada ko?ma, serbest kalma, e?itildikleri alanda egzersiz yapma gereksinimi duyarlar. Yar?? köpekleri, av köpekleri, koruma ve bekçi köpekleri, çoban köpekleri uzun süre etkinlikten uzak ve hareketsiz b?rak?lmamal?d?r. ?çgüdüsel tepkilerini doyurmak ve e?itildikleri alandaki beceri ve yeteneklerini körle?tirmemek için, s?k s?k uygun alanlara götürülerek serbest b?rak?lmal?, egzersiz ve antrenman yapt?r?lmal?d?r.

CEVAP GÖNDERİM FORMUCEVAP GÖNDERİM FORMU
Mesajınız* :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız.
Not : Lütfen küçük harf kullanınız.

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi1 :0,0156

© 2019 countryranch.com - 0252 4000567
Countryranch Turgutreis Atlıspor Kulubü ve Köpek Eğitim, Üretim ve Pansiyonu, Köpek Çiftliği http://www.countryranch.com

Tam Ekran