Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

COUNTRYRANCHCOUNTRYRANCH
Tel: 0252 400 0567Tel: 0252 400 0567
Atlı Spor KulübüAtlı Spor Kulübü
Laden RestaurantLaden Restaurant
Köpek OteliKöpek Oteli
Takip Edin Takip Edin

Hoşgeldiniz... Hoşgeldiniz...

Kaydol
E-Bülten E-Bülten

UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
İletişimİletişim Formu Formuinfo@countryranch.com

YAZA GİRERKEN BİRKAÇ PÜF NOKTA

Petek Dinçer Petek Dinçer

13349 Hit
Gönderim Tarihi : 24.03.2010

S?ca?? sevmeyen kedi var m?d?r? K???n göbeklerini cay?r cay?r yanan kaloriferlerin üzerine koyup saatlerce öyle yatabilirler. Yaz?n da s?caktan bunal?p so?uk ta?lara post ?eklinde kendilerini atmalar? d???nda zamanlar?n?n ço?unu güne? alt?nda geçirirler. Evin en iyi güne? alan yerine kurulurlar, balkon aç?ksa hemen rahatça güne?lenebilecekleri bir kö?eyi gözlerine kestirirler. Güne? kedilerin hem kemikleri hem de tüyleri için çok faydal?d?r. Ancak her ?eyin fazlas? zarar oldu?u gibi a??r?  s?cakl?k da baz? sorunlar? beraberinde getirir. 


Nas?l ki biz fazla güne?te kal?nca su kaybederiz, bay?lacak gibi oluruz, tansiyonumuz oynar, kedilerde de a??r? s?caklar benzer rahats?zl?klara neden olabilir. Uzun süre s?cakta kal?rlarsa vücutlar?ndaki su azalaca??ndan halsiz dü?erler, h?zl? nefes almaya ba?larlar, dilleri d??ar? sarkar. Böyle bir durumda onu hemen serin bir yere almal? ve nemli bir bezle serinlemesi için iyice silmeniz gerekir.

Kediniz beyaz veya aç?k renkliyse özellikle güne?e ç?karma konusunda daha hassas olmal?s?n?z. Bu kediler yo?un güne? ?????na maruz kal?nca kulak kenarlar?nda pembele?meler görülür. Tedbir al?nmazsa bu pembelikler ka??nmaya, sulanmaya ve kabuk tutmaya ve oradaki tüyler dökülmeye ba?lar. Bu Solar Dermatit hastal???n?n ba?lang?c? olabilir. Bu, güne?e ba?l? bir deri hastal???d?r. Bu durumda kedinizin daha fazla güne?e ç?kmas?na izin vermeyin ve derhal veteriner hekiminize ba?vurun. Güne?e ç?kmakta kararl?ysa alkolsüz, hayvanlara zarar? olmayan güne? koruyucu kremleri kullan?n.Tehlikeli Bölgeler: Pencere ve Balkonlar:
Keyfine dü?kün kediniz pencere pervazlar?nda güne?lenmeyi seviyorsa daha fazla dikkat göstermeniz gerekir. Aç?k pencereler daima kediler için potansiyel bir tehlike kayna??d?r. Ku?, sinek, böcek görür, pe?inden ko?up yakalamak isterler. E?er pencere kenar?nda güne?lenmekte kararl?ysa pencerelerinizi çelik sineklik ile kaplaman?z birçok kazay? önleyecektir. 

E?er kediniz yaz keyfini balkonda yapmay? seviyorsa orada ona gölge bir alan yaratmay? unutmay?n. Bu bir masa alt? olabilir, ?emsiye gölgesi olabilir. Ve bu gölgede temiz su bulundurmay? sak?n ihmal etmeyin.

Özellikle fazla kilolu veya ciddi bir rahats?zl?k geçirmi? kedinizin ö?len saatlerinde balkon gölge alt?nda olsa bile d??ar? ç?karmay?n.  Balkon demi?ken bir ufak uyar? daha yapay?m: Balkonlar da pencereler gibi potansiyel tehlike bölgeleridir. Kedilerin dört ayak üstüne dü?me efsanesi yüzünden birçok ki?i balkondan dü?se de kedisine bir ?ey olmayaca??n? dü?ünür ancak ne yaz?k ki ço?u zaman balkondan dü?me, yaralanmalar, felç veya ölümle sonuçlan?r. Bunun için kedinize göz kulak olabilmek amac?yla siz de onunla birlikte balkona ç?k?n, onu yaln?z b?rakmay?n.

Is?r?klar:
Böcek ?s?r?klar? da yaz?n s?kça kar??la??lan sorunlardan biridir. Özellikle ar?lar? avlamay? seven kediler için. E?er kediniz dilinden, bo?az?ndan ya da kafa bölgesinden ?s?r?l?rsa, ?s?r?lan yer ?i?meye ve nefes almada zorluk ç?kartabilir. Kedinizi bir böce?in, özellikle ar?n?n ?s?rd???ndan ?üphelenirseniz vakit kaybetmeden veteriner hekiminize götürün.

Tehlikeli Kutular: Arabalar
A??r? s?cak kedinizin ölümüne neden olabilir. Kedinizi pencereleri aral?k olsa bile asla uzun süre bir arabada, bagajda vb kapal? bir yerde b?rakmay?n. Araban?z bir gölge alt?nda park edilmi? olsa bile bir süre sonra güne?in yer de?i?tirece?ini unutmay?n. Ayr?ca araçlar pencereleri aç?k olsalar bile arac?n içindeki s?cakl?k  bir anda tehlikeli boyutlara yükselir ve  f?r?na döner. Seyahat ederken yan?n?zda hem kendiniz hem de kediniz için so?uk su bulundurmay? ihmal etmeyin.

Kedinizin yaz?n da egzersiz yapmaya ihtiyac? var. Ancak, s?cak günlerde, özellikle de ö?le saatlerinde, yemek yedikten sonra kedinizi fazla hareket etmeye zorlamay?n. Günlük egzersizleri sabah veya ak?am?n serin saatlerinde yapt?r?n.

Kediniz uzun tüylü ise, ne kadar s?k yalan?rsa yalans?n, temizlensin ya?? ilerledikçe tüyleri eski parlakl???n? kaybedebilir. Tüylerin dökülmesinin ve parlakl???n? kaybetmesinin birçok nedeni olabilir. Uzun tüylü kedileri her gün f?rçalamak ölü derilerin ve tüylerin at?lmas?nda faydal? olacakt?r ve kediniz daha rahat hissedecektir. Ayr?ca yaz ba?lang?c?nda kedinizi tra? ettirerek  hem derisinin daha rahat nefes almas?n? sa?lars?n?z hem de bu s?cak aylarda tüy dökmesini engellemi? olursunuz.

 

CEVAP GÖNDERİM FORMUCEVAP GÖNDERİM FORMU
Mesajınız* :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız.
Not : Lütfen küçük harf kullanınız.

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi1 :0,0078

© 2019 countryranch.com - 0252 4000567
Countryranch Turgutreis Atlıspor Kulubü ve Köpek Eğitim, Üretim ve Pansiyonu, Köpek Çiftliği http://www.countryranch.com

Tam Ekran