Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

COUNTRYRANCHCOUNTRYRANCH
Tel: 0252 400 0567Tel: 0252 400 0567
Atlı Spor KulübüAtlı Spor Kulübü
Laden RestaurantLaden Restaurant
Köpek OteliKöpek Oteli
Takip Edin Takip Edin

Hoşgeldiniz... Hoşgeldiniz...

Kaydol
E-Bülten E-Bülten

UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
İletişimİletişim Formu Formuinfo@countryranch.com

KEDİLERİN BESLENMESİ

Petek Dinçer Petek Dinçer

16007 Hit
Gönderim Tarihi : 24.03.2010

Tüm ya?am evreleri boyunca kedinizin beslenmesi

Yavru kedi beslenmesi

Ara?t?rmalar göstermi?tir ki bir kedinin yeti?kin hale gelmesi için yakla??k bir y?l gereklidir ve ilk 20 hafta sonunda bir kedinin a??rl???, do?um a??rl???n?n % 2000'ine eri?ebilir. 26 haftal?k iken bu h?zl? geli?me biraz yava?lasa da, 12. ay?n sonuna kadar devam eder. Ayr?ca yavru kediler, eri?kin kedilere oranla iki kat daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar.

Alt?-sekiz haftal?k iken kediler sütten kesilmeli, tam ve dengeli bir günlük büyütme formülüne al??t?r?lmal?d?r. Yavru kediler, yavru köpeklere göre daha yüksek oranda proteine ihtiyaç duyarlar ve serbest bir aminoasit olan taurini almak zorundad?rlar. Yavru kedinin diyetinde yeterli miktarda taurin olmamas?, görme zay?fl?klar? ile sonuçlanabilir. Bu ve benzeri nedenlerden dolay? sadece yavru kediler için özel olarak geli?tirilmi? formüller kullan?lmal?d?r. Normal, sa?l?kl? bir kedi tam ve dengeli bir mama ile besleniyorsa, ek olarak vitamin ve mineral deste?ine gerek yoktur. Ek maddeler, maman?n besin dengesini bozabilir ve zararl? olabilirler.

H?zl? büyüme periyodu boyunca kedilerin günde iki ya da üç kez beslenmesi önerilir. Maman?n yan?nda daima taze ve temiz su bulundurulmal?d?r. Kuru mamalar, yemeyi kolayla?t?rmak amac?yla su ile ?slat?labilir. Islat?lm?? kuru mamalar ya da konserve ?eklindeki mamalar oda s?cakl???nda bir süre sonra bozulabilir; bu yüzden, d??ar?da bekleyen ve bir saat içinde yenmeyen ?slak mamalar çöpe at?lmal?d?r. Di?er bir çok hayvanda oldu?u gibi, sindirim sistemi rahats?zl?klar?na neden olmamak amac?yla diyet de?i?iklileri 7 - 10 günlük bir periyot da, a?amal? olarak yap?lmal?d?r.

Yavru kediler gün boyunca az miktarlarda ve s?k ö?ünler ?eklinde beslenme e?ilimindedir. Normal olarak, mamaya yakla??p koklad?ktan sonra yemeye ba?lar. Bir miktar yedikten sonra ayr?l?r ve bir süre sonra tekrar dönebilir. Bu davran?? i?tahs?zl?k olarak alg?lanmamal?d?r. Gürültülü bir ortam, etraftaki yeni nesneler, mama ya da suyun temiz olmamas? da kedinin yeme?i reddetmesinde etkili faktörler olabilir. E?er bu yememe durumu çok uzun sürerse ya da bitkinlik, ishal, tekrarlayan kusmalar, göz-burun ak?nt?s?, idrar ve d??k? yapmada güçlük, karanl?k yerlere saklanma gibi hastal?k belirtileri varsa veterinere dan???lmal?d?r.

6 - 12 ay aras?nda kediler, konserve, yar? nemli ya da nemli kuru mama tercih ediliyorsa günde iki kez beslenmelidir. Kuru mama ise günde bir kez, yeterli miktarda mama kab?na doldurulabilir. Ancak a??r? beslenmeden kaç?nmak gerekir. Miktar, aktivite ve vücut durumuna ba?l? olarak her kedi için de?i?ebilir. Paket üzerindeki tavsiye edilen miktarlar ile ba?lamak do?ru olacakt?r. Daha sonra kedinizin durumuna uygun olarak ayarlama yap?labilir. Düzenli sa?l?k kontrolleri s?ras?nda bu konuda veterinerinize dan??man?z uygun olur.

Paket üzerindeki talimatlar herhangi bir kedinin günlük beslenme rehberi olarak dü?ünülmelidir. Aktif ya da daha çok ev d???nda ya?ayan kediler daha fazla mamaya ihtiyaç duyabilirler. E?er kedi a??r? kilo almaya ba?lad?ysa miktar azalt?lmal?d?r.

?nsanlar gibi kedilerin de de?i?ik yemek zevkleri olabilir. Ayn? bat?nda do?mu? karde?ler bile farkl? yeme al??kanl?klar?na sahip olabilirler. Yine de ço?u zaman, zor be?enmeleri ile ün yapm?? kedilerin bu al??kanl?klar? sahiplerinin besleme tarzlar?n?n sonucudur. Bir kedi ne kadar çe?itli yiyecekle beslenirse beklentisi de o kadar çe?itli olur. Çok de?i?ik seçenekler sunan ticari kedi mamalar? ise besinsel olarak tam ve dengeli bir diyet sa?lamaya yard?mc? olur ek g?dalara ihtiyaç kalmaz.

Eri?kin Kedi Beslenmesi

Aktivite düzeyi normal olan eri?kin bir kedi art?k sadece günlük bak?m diyetine ihtiyaç duyar. Gebelik ya da emzirme döneminde olmad??? sürece iyi kaliteli, tam ve dengeli bir kedi mamas? yeterli olacakt?r. Miktar hesaplan?rken her kedi ayr? birey olarak dü?ünülmeli ve uygun bir vücut yap?s? ve metabolizmas? sa?layacak düzeyde ayarlanmal?d?r. Uygun vücut yap?s? deyince anla??lmas? gereken; iyi orant?lar, kaburgalar?n gözle görülmemesi ama elle yokland??? zaman hissedilebilmesi, kaburgalar?n hemen devam?nda bel k?sm?n?n belirgin olmas?d?r.

Kediler tüm ö?ünü bir seferde yememe e?iliminde olabilece?inden, mamalar?na bir kaç saat boyunca istedikleri zaman ula?malar? sa?lanmal?d?r. Ayr?ca sindirim, emilim, dola??m, besin transportu, doku olu?umu, vücut ?s?s? dengelenmesi gibi hayati vücut fonksiyonlar?n?n devam? için daima taze ve temiz su bulundurulmal?d?r.

Kediler köpeklere göre daha yüksek protein seviyelerine ve daha de?i?ik besinsel dengelere ihtiyaç duyarlar. Yavru kediler gibi eri?kinlerin diyetinde de taurin yer almal?d?r. Bu nedenlerden dolay? kediler köpek mamalar? ile beslenmemelidir. Bir ya??na geldi?inde eri?kin günlük bak?m kedi mamalar? ile beslenmelidirler. Günlük bak?m diyetleri yavru kediler ya da gebe ve emziren kediler için uygun de?ildir.

Ortalama 3,2 - 4,1 kg aras?nda olan kediler günde yakla??k 85 gr kuru ya da yar? kuru, ya da 170 - 227 gr konserve mamaya ihtiyaç duyar. Miktar, maman?n besin yo?unlu?una ve her kediye göre de?i?ecektir. Tüm görünen faktörler ayn? olsa bile (ayn? a??rl?kta, ayn? ya?ta, ayn? aktivite düzeyinde) iki kedinin metabolizma oranlar? farkl? olabilir. Bir kedinin i?tah? ve toplam tüketti?i mama her gün ayn? olmayabilir. Bir kaç günden fazla sürmedikçe ya da ba?ka bir hastal?k belirtisi olmad?kça i?tahs?zl?k büyük bir sorun olmayabilir.

Dü?ük Magnezyumlu Diyet

Erkeklerde üriner obstrüksiyon (idrar yollar? t?kanmas?) ve hem erkek hem de di?ilerde sistit olu?umunun önlenmesinde yararl?d?r.

Verdi?iniz mama lezzetli ve i?tah verici oldu?unda kediniz yemekten daha çok zevk alacakt?r.

Verdi?iniz mama kedinizin sa?l?kl? olmas?, uzun ya?amas? ve sa?l?kl? tüylere sahip olmas? aç?s?ndan anahtar rol oynar.

Kuru Diyetler

Kuru eri?kin kedi mamalar? % 26 ya da daha fazla protein, % 9 ya da daha fazla ya?, % 12’den az nem içerir ve diyetin kilogram? ba??na 3250 ile 4500 kilokalorilik metabolize edilebilir enerji sa?lar.

Konserve Mamalar

Dü?ük kalori içeri?inden dolay? toplam mama tüketimi yüksektir. Kuru ve yar? ya? mamalara göre ö?ün ba??na hesaplanan fiyat? da daha fazlad?r. Ek olarak, konserve ürünlerin servisi di?erlerine oranla daha elveri?sizdir; bir kez aç?ld?klar?nda, kullan?lmayan mama buzdolab?nda saklanmal?d?r.

Ne kadar beslemeli?

Mama miktar?n?n en iyi belirleyicisi kedinizin kendisidir. Tüm hayvanlarda yemek al?m? enerji ihtiyac?na göre yönlendirilir. Serbestçe ve ba?ar?l? bir ?ekilde beslenebilirlerse, al?nan yemek miktar?n? ayarlama mekanizmas?, öncelikle enerji ihtiyac? üzerine kurulmu?tur. E?er kontrollü porsiyonlarla besleniyorsa, kedinin a??rl??? ve vücut durumu öncelikle göz önüne al?nmal?d?r. Kedi çok fazla kilo al?yorsa (gere?inden fazla enerji), miktar azalt?lmal?d?r ya da kilo kaybediyorsa miktar artt?r?lmal?d?r. Belirli ya?am evreleri ya da ya?am tarzlar?na göre formüle edilmi? ticari mamalar, kedinin enerji ihtiyac?n? kar??layacak miktarda verildiklerinde gerekli besin maddelerini do?ru olarak içerecek ?ekilde formüle edilmi?tir. Besin içeri?i ile enerji yo?unlu?unu dengelemek, kedinin kalori ihtiyac?n? kar??layan mama miktar?n?n; ayn? zamanda di?er tüm gerekli besinleri de kar??layaca??n? garanti alt?na al?r. Sonuç olarak kedinizin ne kadar mamaya ihtiyac? oldu?unu belirlemenin en iyi yolu ilk önce onun enerji ihtiyac?n? belirlemek, sonra da bu ihtiyac? kar??layabilecek uygun mama miktar?n? hesaplamakt?r.

 

CEVAP GÖNDERİM FORMUCEVAP GÖNDERİM FORMU
Mesajınız* :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız.
Not : Lütfen küçük harf kullanınız.

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi1 :0,0078

© 2019 countryranch.com - 0252 4000567
Countryranch Turgutreis Atlıspor Kulubü ve Köpek Eğitim, Üretim ve Pansiyonu, Köpek Çiftliği http://www.countryranch.com

Tam Ekran